Kategoriler
Genel

Otizmde Sosyal ve Duygusal Beceriler İle İlgili Tezler


Paylaş

ATA CANTÜRK DOĞRUL Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuklarda farklı hazırlayıcı türlerinin duygu tanıma üzerindeki etkisi The effect of different prime types on emotion recognition in diagnosed with autism spectrum disorder
BEHRE BALÇIK Otizmli bireylere sosyal beceri öğretiminde sosyal öykülerin etkisinin incelenmesi The examination of social stories effectiveness for social skill instruction with autism
BAHADIR İNAN Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için sosyal iletişim kontrol listesi’nin Türkçeye uyarlama ve geçerlik-güvenirlik çalışması Turkish adaptation and validity-reliability study of the revised social communication checklist for children with autism spectrum disorder
BANU GEBOLOĞLU Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere sosyal beceri kazandırmada sosyal öykü ve müzikli sosyal öykü uygulamalarının etkililik ve verimliliklerinin karşılaştırılması The comparison of the efficiency and effectiveness of social history and musical social story on social skill development of autism spectrum disordered individual
BELGİN SEVGİ İÇYÜZ Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sosyal becerilerinin gelişiminde yaratıcı drama yönteminin etkililiğinin incelenmesi Investigating the effectiveness of creative drama method in the development of social skills of children with ASD
BEKİR ERHAN ORHAN Otizmde hareket eğitiminin sosyal beceriler üzerindeki etkisi The effects of movement educaton upon socal sklls n autsm
BELGİN SEVGİ İÇYÜZ Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sosyal becerilerinin gelişiminde yaratıcı drama yönteminin etkililiğinin incelenmesi Investigating the effectiveness of creative drama method in the development of social skills of children with ASD
CEYDA CEYHUN ATABAYCAN Rekreasyonel faaliyet olarak sporun otizmli çocuklarda sosyal iletişime yönelik etkileri Effects of sport as recreational activity on social communication in children with autism
CEYDA TURHAN Otizm bozukluğu gösteren çocuklara sosyal becerilerin öğretiminde sosyal öykü ve video model uygulamalarının etkililik ve verimlilikleri Comparing the effectiveness and efficiency of computer based social stories and video modeling on teaching social stories to children with autism spectrum disorder
ÇİĞDEM TIKIROĞLU Tipik gelişen çocukların oyun etkinlikleri sırasında akran aracılı uygulamaları kullanmalarının tipik gelişen ve otizmli çocukların sosyal etkileşim davranışları üzerindeki etkileri The effects of typically developing children’s use of peer-mediated interventions during play activities on the social interaction skills of typically developing children and children with autism
DİLAY AKGÜN GİRAY Öğretmen adaylarınca hazırlanan ve sunulan sosyal öykülerin otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sosyal becerileri edinmeleri üzerindeki etkisi The effects of preservice teachers generated and delivered social stories on the acquistion of social skills of children with autism spectrum disorders
DUYGU BALLİ Okul öncesi özel gereksinimli çocuklarda sosyal etkileşim becerileri ile davranış sorunları arasındaki ilişki The relationship between social interaction skills and behavioral problems of preschool aged children with special needs
DİCLE BÜYÜKTAŞKIN Otizm spektrum bozukluğunda duyusal algı ve benlik algısı değerlendirilmesi Evaluation of the sensory perception and the sense of self in autism spectrum disorder
ERDAL PAPATĞA Otizmli çocukların oyun becerileri ile davranış ve sosyal beceri özelliklerinin karşılaştırılması The comparison of the game skills of autistic children with their characteristics of social skills and behaviours
ERKAN YARIMKAYA Akran aracılı uyarlanmış fiziksel aktivitelere katılan otizm spektrum bozukluğu olan bir bireyin iletişim becerilerindeki değişimlerin incelenmesi An investigation of the changes in the communication skills of an individual with autism spectrum disorder participating in peer mediated adapted physical activities
EMRE ARDA DENİZ Çocuk merkezli oyun terapisinin otizmli çocuklarda sosyal becerilerin gelişimine etkisinin incelenmesi The analysis of the effect of child centered play therapy on the development of social skills of children with autism
GÜLÇAĞ KANDAŞ Otizmli çocuğa sahip annelerin depresyon, umutsuzluk ve tükenmişlik düzeylerinin çocuğun otizm ağırlık derecesine göre karşılaştırılması Comparison of depression, hopelessness and burnout levels of mothers with children with autism according to child’s autism weight rating
GÜL KAHVECİ Birleştirilmiş davranışsal konsültasyon programının görmeyen otizmli çocuğun uygun olmayan davranışlarına ve iletişim/sosyal becerilerine etkisi The effect of conjoint behavioral consultation program on problem behavior and communication/social skills with a blind and autistic child
HACER GİZEM GERÇEK Otizm spektrum bozukluğu olan erkek çocuk ve ergenlerde serum oksitosin düzeylerinin saldırganlık davranışı ve empati becerileri ile ilişkisi The relation between aggressive behaviors, empathy skills and serum oxytocin levels in male children and adolescents with autism spectrum disorder
İREM AKÇAYIR Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere sosyal beceri öğretimi üzerinde multimedya tabanlı sosyal öykü yönteminin etkililiği The effectiveness of a multimedia based social story method on teaching social skills to individuals with autism spectrum disorder
İSMAİL OKATAN Kaynaştırma eğitimine devam eden otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere sosyal beceri öğretiminde fırsat öğretiminin etkililiği The effectiveness of incidental teaching on social skills teaching to students with autism spectrum disorder in inclusive classrooms
MAHİR UĞURLU Farklı yetersizlik türlerinden etkilenen çocuk ve gençlerin duygu ve davranış bozukluklarının belirlenerek değerlendirilmesi The evaluation of children and adolescents affected by different deficiency disorders by determining emotional and behavioral disorders
MEHTAP EROĞLU Örgün eğitime devam eden otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklarda akran zorbalığı
ÖZGE ERŞAN AKSOY 4- 6 yaş otizmli çocuğu olan ebeveynlerin tutumlarının çocukların sosyal beceri ve problem davranış üzerine etkisi The effects of 4-6 years old autism children’s parents attitudes on social skills and challenging behaviour
PINAR AKGÖL Duyusal işlemleme ölçeği okul öncesi ev formunun Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği Validity and reliability of the Turkish version of the sensory processing measure pre-school home form
SUNAGÜL SANİ BOZKURT Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara sosyal beceri öğretiminde teknoloji destekli etkileşimli ortam tasarımı ve etkililiği Design and effectiveness of technology enhanced interactive media in teaching social skills for children with autism spectrum disorder
SELİN DEMİR Özel eğitim öğretmenlerinin sosyal öyküler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi Determination of the views of special education teachers about social stores
SEVİM EROL ADAKLI Otizm tanısı almış ve almamış kişilerde duygu ifadelerine ilişkin çalışma belleği ve duygu ifadelerinin anlamlandırılması Working memory for emotional expressions and emotional expression labeling in individuals with autism and typically developing individuals
ŞERMİN BİLGEN ULGAR Otizm spektrum bozukuğu tanılı çocuğu olan annelerde anti-purkinje hücre antikorları ve DNA hasarının değerlendirilmesi Evaluation of anti-purkinje cell antibodies and DNA damage in mothers of children with autism spectrum disorder
ŞEMSEDDİN YALÇIN Otizmli bireyin sosyalleşmesi için yeni yaşam modeli ‘umut evleri’ New life model for autism individuals
ZUHAL DOKUR Otizmli çocukların yüz ifadelerinden duyguları tanıma becerilerinin incelenmesi Examining emotion recognition skills of children with autism through facial expressions.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir